Teithiau pysgota môr arbennig i bawb

Mae ein teithiau arbennig yn enwog ar hyd arfordir gorllewin Cymru am eu bod yn deithiau pysgota llawn hwyl i’r teulu cyfan. Rydym yn falch o gynnig teithau pysgota môr sy’n broffesiynol, yn hwyl, yn lân ac yn fodern, a hynny ar gyfer anturiaethwyr o bob oed, gan sicrhau bod pawb ar fwrdd cwch pysgota newydd Epic Fishing Trips, y Legend of New Quay, bob tro’n cael taith bysgota ddifyr a chofiadwy.

Mae ein teithiau’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a phlant ac rydym yn darparu offer pysgota sy’n hawdd ei ddefnyddio, a hynny’n rhad ac am ddim. Cynigir digon o gymorth i ddechreuwyr hefyd. Rydym yn deall nad ydych am fynd adre’n drewi o bysgod ac abwyd, felly gofalwn ni am y tasgau budr. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dal y pysgod – a’r peth gorau am y cyfan yw eich bod yn cael mynd â’ch dalfa adre!

Peidiwch ag anghofio sylwi ar y bywyd gwyllt – mae dolffiniaid i‘w gweld yn aml iawn ar ein teithiau.

 • Miri Mecryll

  Hon yw ein hoff daith. Mae pawb yn hoffi dal mechryll, a pham lai? Maen nhw fel arfer yn hawdd i’w dal ac yn ymladdwyr dygn yn y tonnau, felly mae’r pysgotwr yn gwybod bod yna fecryll ar ben y wialen! Maen nhw’n flasus hefyd – ein ffefrynnau ni – a pha ffordd well o ddathlu gwyliau hyfryd yng Ngheinewydd na chael mecryll o’r barbeciw! Bydd oes o atgofion melys yn cael eu creu ar y daith arbennig hon.

 • Y Dyfnfor

  Beth sy’n well na thaith dawel, lonydd i un o’n rhiffiau cyfrinachol a gostwng bachyn ac abwyd arno, neu linyn o blu, i wely’r môr? Mae’r daith bysgota hon ar gyfer y rhai sy’n hoffi amrywiaeth ac yn mwynhau cael sypréis o weld beth ddaw o’r dŵr. Rydym yn deall nad ydych am fynd adre’n drewi o bysgod ac abwyd, felly ni sy’n gofalu am y tasgau budr. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw weindio’r llinyn a dal y pysgod.

 • Pysgota Preifat

  Gall hwylio o Geinewydd fod gymaint yn fwy na thaith gyda’ch llinyn a’ch gwialen yn unig. Efallai yr hoffech gael taith bysgota go wahanol tra eich bod ar eich gwyliau. Mae’r ardal hon wedi’i bendithio â môr sy’n llawn bywyd gwyllt, o ddolffiniaid i grancod heglog a phob math o greaduriaid eraill, ac felly mae cyfoeth o bethau i’w gweld a’u profi.

 • Teithiau wedi’u Siartro

  Yma yn Epic Fishing rydym yn ymfalchïo fod ein teithiau pysgota ymhlith y goreuon. Mae ein teithiau siartredig wedi’u cynllunio ar gyfer grwpiau, a’r profiad o gael diwrnod hwyliog yn pysgota yw’r flaenoriaeth. Os ydych yn grŵp teuluol, yn griw o ffrindiau neu’n griw o gyd-weithiwyr ar ddiwrnod allan, mae’r diwrnodau llawn hyn, lle cewch pysgota o ddifri, yn ddelfrydol ar eich cyfer.

 • Bywyd Gwyllt Anhygoel

  Mae teithiau’r Epic Fishing Trips yn mynd i ganol un o’r amgylcheddoedd cyfoethocaf o ran bywyd gwyllt morwrol. Rydym yn ddigon ffodus o weld rhai golygfeydd anhygoel yn ddyddiol, bron. O’r dolffin i’r llamhidydd, y morlo ac ambell aderyn prin – mae ein teithiau’n gofiadwy iawn o ran y wledd o fywyd gwyllt sydd o’n cwmpas.

 • Legend of New Quay

  Adeiladwyd ein cwch arbennig, y Legend of New Quay, yn 2018 yn arbennig ar ein cyfer. Mae’n gwch hynod o gyfforddus ac addas i bob oed. Mae’n llawn offer defnyddiol, yn eang o ran gofod ac yn safadwy. Mae’n bedwar metr o led, dros ddeg metr o hyd, ac mae ganddo fotor allanol dwbl Yamaha 150hp. Mae’r Legend yn dawel a chyflym, ac ar ei fwrdd mae offer darganfod pysgod ac offer pysgota penigamp, a’r cyfan yn barod i chi i’w ddefnyddio.

JSYK - Just so you know

  More news →